Challenges

Bayen: Amsobe k«nd«garamnza n«lefabe-a, kar«g«bunanza-a, napt« ng«lanza-a, faida cidaramwa gumnatibeso, kamfanibeso fandonza-ad« tartib k«mbu tig«ro faida-a fandobe-a, k«larota-an ngawet«zan karga.

Misalwa

Nyama barebe yirgalan k«mbu fando 

Dina bejiya kwataralan diwalwa nji fand«m  k«ska yettobe mbejiwa?

Diwalwa gam faida barebe liwum asarlan kat«be mbeji wa?

Diwalwa banna nji falalajinbe suwudin fulut«be mbejiwa?

Mbautu karewa muhimmi-a awowa nyama barebe s«rgai-a

Mbautu awowa-ag«ragalja-a, bunyi k«nta-a dabbawa-a rota-abe k«lz«na

B«nd«r zamanbe-a kurwun kulibe-a fando

K«la rota jilijili tuluwo

Awo anyi fandoba : faida cidaramwa kungunabe-a, kasuwabe-a, tartipwa muhimmi cida k«jiro k«ndobe, misalro zawaso, awowa k«mbabeso, njiso.

Misalwa

Diwal nzundu yikk«l«m k«larota jilijili tuluwobe mbejiwa?

Diwal injinlan karewa k«mbube dim, k«la rota jilijili tuluwum, daraja k«mbube haptaabe mbejiwa?

Diwal kambe k«lanz«lan k«ndag« injin sangobeso, njim k«ttaaso tuluwum cidawa k«larotabe fatolan k«ndobe mbejiwa?

 

Bayen: Am fanzan b«rta – napt«ram kawud«roben dawunamasod« ng«wusoro awowa k«nd«garamnzaro faidaa sandiro sadinmad«, azuzunzaro wung«miya, zauro gana. Ad«ye s«kk« awowanyi waajin: kare banna, cidawa sandiro deobe, jiwu ng«wu, karewa k«nd«ga afut«g«be faida baaro walta.

Misalwa

Diwalwa kafiya yasabeso, awo gade bannaata ng«laro rotabeso mbejiwa?

Diwalwa gade m«rad« jama mewube, misal na k«nd«gabe-a, ilmu fandonbe-a am fanzan b«rtana-a, am isa nazaanasobe mbeji wa?

Raks« diwalwa b«linb«lin, misalro konnu nur k«ngalbe, amusuramso, zawalwa kosan kat«besoye k«nd«garam am fanzan b«rtanabe s«rgai wa?

Bayen:mbautu na namn«m, aumbautu karewa k«rabe

B«ladeya ng«wun duli ilmu ng«la sawandinba. Ngawo ilmu sekand«rebe sawand«nan, yal fatobeso k«ra fuwubero z«ktanyi. leteg«ram ad« na ng«wun turin.

Misalwa

Diwalwa karewa cidabesod« tartip gadegaden suro k«ryeben faidat«be mbejiwa?

Tartip fasal k«rabe jilibi nzundu f«letaan ilmu sekand«reb-a shin fuwube-a s«rgai-diwal biso b«lin t«ga gatt«gin?

Diwalwa laa gam taman kakkad«wa maantibeso, ilmu fuwubeso s«liwinma mbejiwa? (misalro zawal fandibe f«r«mta).

Raks« intanet zawal ilmu nz«ragabero faidajin wa?

Jilibin mana jama mewuben karewa k«rabe maantibe fuwut«gin?

Bayen:N«mng«wu k«rmu ya-a tada-be

Mbautu kamu suroaro njistaabe- zawalwa n«lefabe not« gana-a, mbautu kunguna-a zawal kurwun fandobe not« ba-ad«, cida kura jama wuz«nama.

Misalwa

Diwalwa injinbe au fasal kamuwa surowasoga kawu suro gozai-a sa suro gozana-an sandiga k«mbuso, na bunabeson banabe mbejiwa?

Diwalwa yalwaso kamuwa suroasoro ilmu ng«la n«lefa-a, tatip k«mbu tig«ro faidaa-a fandobe-a, tada rota-abe f«letaabe mbeji wa?

Diwalwa b«lin injinbe kamuwaro zawal rawi fandobe f«lez«gin, au cidawramwa n«lefabe sandiga gam kuruma mbeji?

Diwalwa ya dulibebesoye loktu z«kkatan bana awo k«mbabeso, kungunaso yim cidaram n«lewabero let«be mbeji wa?

Jilibin k«mbu tig«ro faidaabe-a kosuwa nowatoson fait«so m«rad« galtin?

Mbautu jama mewu na n«lewa baan dawunabe

Mbautu hohum adalbe-a kat« adamgana-be-a