Challenges

Aran:

Duuɗal maayirle rowɓe  reedu`en e maayki ɓikkon pamaron.

Sooynde hakkilanki rowɓe reedu`en, sooynde anndinol koyngol dow kuuɗe njamu, ɗatal heɓki ceede e nyawndiigu ɗon usta ɗuuɗal maayirle rowɓe reedu`en e ɓikkon pamaron laatiiɗum ɓilla caatuka haa nder ummaatoore.

Misaalu:

Woodi noone zamanu ɗum tabbitinta rowɓe reedu`en keedanaama dooko, yaake e ɓaawo danyuki her ko laarani nyamdu, ngeyndam e nokkuure ɓooshiinde.

Woodi noonde anndal ngal sey bana faaki iyaalu e rawɓe reedu`en dow ko laarani njamu maɓɓe.

Woodi jaabruɗe koosana? ngam wadki rowɓe reedu`en keedana her seewtaaki yaake joonde maɓɓe.

Woodi goɗɗe noone jahaale maɓɓe e hebki ceede ngam rowɓe reedu`en keɓa baawɗe yaaki sibiti to haa laati woodi fe`aano fe`i.

No ɗum heedinirta yaake ɓooshinol nyamdu e faddaaki nyawu to futti, ɗooko, yaake, koo ɓaawo dayki.

Aran:

Ngeyndam ummatoore, yaake mbooɗeenga ngurndam mabɓe e heɓuki bawɗe           goɗɗe noone ngurndam ɗon Jonngitori marki baawɗe walluki ko`e maɓɓe her ngurndam e yaake nonde ngeyndam maɓɓe. Bote nonde ngeyndam hawri (neɗɗoku, yaake feesaare, terɗe e ko nanndi)

Misaalu:

Heɓuki nyamdu, her ɓesdaari itto demeterle, e feesinki kuuɗe ɗe neɗɗo Jonngitirto dow ko laarani feesinki nyaamannde.

Woodi baawɗe feesinki audi botori remoɓe ndemri ceeɗu na?

Woodi jaabruɗe hoosete ngam faadaaki asar ka remoɓe ngadata ɗooko yaake witto na?

Woodi ɗate tokkete ngam faddaki mbononda nyaamannde na?

Sooynde heɓki ɗate kaanɗe e kare kanɗe ngam feesinki nyaamannde.

Sooynde kare ndemri, ngaawuki liɗɗi, e ngayna colli.

Sooynde heɓki koonal e lekki ndemri.

Aran:

Duuɗal hoɗuɓe haa nokkuje toskaaɓe saali ɗuuɗal ɓe nokkure nden marata haaje na, ɗum dasata goɗɗi ɓillaaji, soynde ko yela, nyikkindiro himɓe, sooynde naftirol kare ngam heedanki ɓillaaɓe.

Misaalu:

Woodi nonde heedanki nokkuuje gonorle maɓɓe na? woodi mo`inol waɗa na?

Woodi goɗɗe Jaabruɗe koosa ngam heedanki muuyo maɓɓe na? bana gonorle e Janngirɗe kanɓe hoɗuɓe haa ummatoore nde ɓe koɗi.

Woodi goɗɗe none ɗe zamanu koosa ngam feesinki njayri ɗum solar, seewaaku nokkuje maɓɓe ngam heedanki ngeyndam kanɓe hoɗuɓe.

 

Sooynde  heɓuki toskaaɓe haa nder ummaatoore haa goɗɗe bakeeje.

Sooynde heɓuki heedanoore her goongaaku e ndenka innu-aadama.